Deklaracja dostępności


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Strzałkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.psp-strzalkow.gmina-radomsko.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2010-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-09.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo

  Skróty klawiaturowe:

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

  Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

  Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi w dniu: 2023-01-09

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Izabela Kaczmarczyk , adres e-mail strzalkow.sekretariat@gmina-radomsko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 446853841. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Informacja na temat procedury odwoławczej

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Strzałkowie ma siedzibę przy ul. Kolumba 2. Budynek posiada dwa wejścia. Wejściem głównym nie można dostać się do budynku wprost z poziomu terenu, a wyłącznie po schodach. Drugie wejście posiada podjazd. Przy tym wejściu znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Korytarze, schody znajdujące się w w/w obiekcie są ogólnodostępne, jednak są częściowo dostosowane dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. Brak dostosowania w/w obiektów wyraża się w ich braku w wyposażeniu w windy, pochylni, platform przyściennych, oznakowania różnic poziomów odpowiednią kolorystyką oraz piktogramami informującymi o lokalizacji punktu komunikacji niewerbalnej dla osób głuchoniemych.

  Dostępność informacji głosowych

  Na obecną chwilę w budynku nie ma informacji głosowych.

  Dostępność pętli indukcyjnych

  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  Dostosowanie parkingów

  Wjazd na parking od drogi głównej, brak barier poziomych, brak oznakowania miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

  Prawo wstępu z psem asystującym

  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Dostępność tłumacza języka migowego

  Podmiot nie posiada tłumacza języka migowego.
Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2023 14:26:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie